CZŁOWIEK | EKOLOGIA | ARCHITEKTURA

Politechnika Poznańska | Wydział Architektury

Fotorelacja z Konferencji CEA'17

Poznań, 28.09.2017

fot.: © E Angoneze-Grela

Relacja z II Konferencji Naukowej  CEA'17

„REGENERACJA” obszarów zurbanizowanych i budynków była tematem przewodnim II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CEA z cyklu Człowiek – Ekologia – Architektura, zorganizowanej przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej w dniu 28 września 2017 roku. Konferencję, pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej oraz Pani Dziekan Wydziału Architektury, uroczyście otworzyli: dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP - PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA oraz dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP – DZIEKAN WA PP.

Wydarzenie, które zgromadziło ponad 40 uczestników z 12 ośrodków naukowych z całej Polski, było okazją do wymiany poglądów na temat szeroko pojętej REGENERACJI, rozumianej nie tylko jako działania rewitalizacyjne, ale jako narzędzie kształtowania środowiska i architektury z myślą o następnych pokoleniach oraz cyklach życia ludzi, miast i budynków w ramach żywego, miejskiego ekosystemu. Referaty zaprezentowane w czterech sesjach naukowych, dotyczyły przede wszystkim zagadnień związanych z metodami i technologiami regeneracji architektury, w tym renowacją obiektów zabytkowych, oraz projektowaniem obiektów energooszczędnych i przyjaznych środowisku. W licznych wystąpieniach poruszano również problematykę rewitalizacji miast oraz regeneracji społeczno-kulturowej i przyrodniczej.

W sesji inaugurującej konferencję zaprezentowane zostały różne oblicza i obszary regeneracji: metody regeneracji struktury zabytkowej budynku (dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP, WA PP) i rewitalizacji zabytku (dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL, Politechnika Lubelska), analiza cyklu życia budynków oraz związanych z nim kosztów (prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński,  prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, mgr inż. Agnieszka Dziadosz), a także rola zieleni w procesie regeneracji obszarów zdegradowanych (prof. dr hab. Antoni Marek Kosmala, SGGW Warszawa).

 

 

Prelegenci podkreślali znaczenie regeneracji środowiska naturalnego dla poprawy jakości życia w miastach. Szczególnie wrażliwym środowiskiem styku kultury i natury są obszary dolin rzecznych (dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP, WA PP), które dzięki nadrzecznym bulwarom oferują dostępną i atrakcyjną przestrzeń publiczną w miastach (mgr inż. arch. Agata Karaśkiewicz). Parki stanowią płuca obszarów miejskich, ale nawet niewielkie „parki kieszonkowe” są ważnym społecznie i przyrodniczo elementem zielonej infrastruktury (mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Skóra, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

 

Problematyka regeneracji społeczno-kulturowej obejmowała nie tylko zagadnienia renowacji zespołów zabytkowych (dr inż. arch. Gabriela Klause, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, dr inż. arch. Barbara Zin, Politechnika Krakowska), ale również regeneracji małych miast i aktywizacji lokalnych społeczności (dr hab. inż. arch. Radosław BAREK, WA PP), regeneracji sił i pobudzania kreatywności poprzez odpowiednie kształtowanie przestrzeni publicznych (dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg, WA PP), a także sukcesów i problemów w procesach rewitalizacji dzielnic poprzemysłowych (dr Katarzyna SPADŁO, Instytut Rozwoju Miast).

Architektura służy więcej niż jednemu pokoleniu użytkowników. Wymaga zatem renowacji i dostosowania do współczesnych standardów, co zaprezentowano na przykładach obiektów biurowych (dr inż. arch. Anna Taczalska, Politechnika Krakowska) oraz lotnisk i terminali lotniczych (doc. dr inż. arch. Piotr WRÓBEL, Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie). Omówiono również nowoczesne metody i technologie, które umożliwiają oszczędzanie zasobów i energii m.in. dzięki systemom permakulturowym (mgr inż. arch. Anna Brudnicka, Politechnika Rzeszowska), zastosowaniu BIM w projektowaniu i modelowaniu energetycznym budynków (dr inż. arch. Marin Giedrowicz, mgr inż. arch. Jan Szot), czy wykorzystaniu systemów zagospodarowania wód opadowych (Krzysztof PRÓCHNICKI, Adam JÓŹWIAK, HAURATON Polska Sp. z o.o.). Kończący konferencję referat „Architektura pozytywnego rozwoju”  (dr inż. arch. Leszek Świątek, ZUT w Szczecinie) wskazał kierunek działań nastawionych na uzdrawianie środowiska – działań wymagających zmiany perspektywy z antropocentrycznej na biocentryczną oraz regeneratywnego podejścia do projektowania i planowania przestrzennego.

 

 

Efektem tej interdyscyplinarnej konferencji jest nowe spojrzenie na możliwości kształtowania i regeneracji środowiska zbudowanego, które, mam nadzieję, przyczyni się do uzdrawiania środowiska przyrodniczego oraz budowania społecznego systemu wartości opartego na odpowiedzialności i szacunku do zasobów przyrodniczych i kulturowych.

W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania Patronom Honorowym Konferencji: JMR PP, prof. dr hab. inż. Tomaszowi Łodygowskiemu oraz Pani Dziekan WAPP, dr hab. inż. arch. Ewie Pruszewicz-Sipińskiej, prof. nadzw. PP, a także sponsorowi – firmie HAURATON Polska. Patronatem medialnym objęło konferencję czasopismo Zieleń Miejska.

 

Wyrazy uznania i wdzięczności kieruję do członków Komitetu Naukowego, którzy czuwali nad merytorycznym poziomem Konferencji oraz członkiń Komitetu organizacyjnego: dr inż. arch. Marzeny Banach, mgr inż. arch. Ewy Angoneze-Greli oraz Ewy Marlewskiej. Najserdeczniej dziękuję wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji, których zainteresowanie i wkład naukowy umożliwiły realizację tego wydarzenia.

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji CEA

Materiały konferencyjne - multimedia:

*udostępnione za zgodą Autorów

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP

mgr inż. arch. Agata Karaśkiewicz | Politechnika Poznańska

Nadrzeczne bulwary jako narzędzie regeneracji miejskiej przestrzeni publicznej

- studium polskich miast

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP  Politechnika Poznańska

 

Regeneracja dolin rzecznych w miastach

dr inż. arch. Marcin Giedrowicz,

mgr inż. arch. Jan Szot | Politechnika Poznańska

Modelowanie energetyczne - praktyczne zastosowanie BIM w procesie

projektowania architektury współczesnej

dr Aleksandra Jadach-Sepioło | Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie, Instytut Rozwoju Miast

 

Regeneracja niezamieszkałych terenów poprzemysłowych w programach rewitalizacji

Patronat honorowy

Patronat medialny

Jego Magnificencja Rektor PP

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP / Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 

Komitet Organizacyjny:

 

dr inż. arch. Marzena Banach / Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela / Członek Komitetu Organizacyjnego

Ewa Marlewska / Koordynator

Adres do korespondencji:

 

Politechnika Poznańska

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

ul. Nieszawska 13C

61-021 Poznań

Z dopiskiem: konferencja CEA’2017

 

Kontakt:

tel. +48-61-665-32-60

(w godz.8.00-15.00)

e-mail: konferencja_cea@put.poznan.pl

 

administrator strony, projekt graficzny: E.Angoneze-Grela

serwis znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej

kontakt: ewa.grela@put.poznan.pl

copyright © Politechnika Poznańska 2017